Hashire
sori yo
Kaze no
you ni
Tsukimi- hara
wo
Padoru
padoru